You are here:

Yhdistys

Nimi: Helsinki Triathlon ry
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Jauhokuja 3 (Liikuntamylly), 00920 Helsinki
Rekisterinumero: 158.047
Merkitty rekisteriin: 26.2.1993
Sääntömuutos rekisteröity: 2022

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 29.11.2021.

Helsinki Triathlon ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Helsinki Triathlon ry (lyhennys HeITri) ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää triathlonharrastusta, -tietoutta ja -aatetta. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys (seura) järjestää jäsenilleen:

 • valmennus-, harjoitus- ja kuntourheilutoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • kilpailutoimintaa
 • leirejä
 • vapaamuotoisia jäsentilaisuuksia
 • harrastusasusteita, -välineitä, -ravinteita ja muuta triathlonharrastuksessa tarvittavaa materiaalia lainaan, vuokralle tai ostettavaksi

Lisäksi yhdistys tekee aloitteita, toimeenpanee kokous-, esitelmä-, keskustelu-, yms. tilaisuuksia sekä jul­kai­see AV- (audiovisuaalisia), multimedia-, verkko- ja painotuotteita ja ylläpitää jäsenilleen ja muille lajista kiin­nos­tuneille erilaisia tiedotus- ja kommunikointimahdollisuuksia (mm. kotisivut).

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi:

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahakeräyksiä, erilaisia huvitapahtumia sekä myydä mainoksia ja osaamistaan
 • ylläpitää yhteyksiä ja liittyä jäseniksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joilla on vas­taavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet

3. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat:

 • varsinaisia jäseniä
 • kannatusjäseniä
 • kunniapuheenjohtajia
 • kunniajäseniä.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudet yhdistyksen syys­ko­kous vahvistaa erikseen kullekin jäsenryhmälle. Varsinaisista jäsenistä juniorijäsenet (alle 21 v.) voidaan vapauttaa jäsenmaksusta tai se voi olla varsinaisten jäsenten jäsenmaksua pienempi. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet ovat jäsenmaksuista vapautettuja. 

4. Yhdistyksen jäsenyyden edellytykset

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka hakee jäsenyyttä ja sitoutuu maksamaansyyskokouksen mää­räämän jäsenmaksun.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ha­kee yhdistyksen kannatusjäseneksi ja joka hyväksyy nämä säännöt sekä suorittaa syyskokouksen mää­rää­män vuosittaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kannatusjäsenillä, jotka ovat luonnollisia henkilöitä ja kannatusjäsenillä, jotka ovat oikeushenkilöitä.

Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä hyväksyä henkilön, joka on toiminut e­rittäin ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen syyskokous hallituksen esityksestä hyväksyä henkilön, joka on toiminut e­rit­täin ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

5. Jäseneksi hyväksyminen

Varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet valitaan hallituksen esityksestä yhdistyksen varsinaisen kokouksen pää­töksen perusteella.

6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka il­moittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroaminen tulee voimaan eroilmoituksen jälkeen vuoden lopussa. Hallitus voi harkintansa mukaan vapauttaa jäsenmaksusta, jos eroilmoitus on tullut maaliskuun loppuun mennessä.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, jos jäsen

 • on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta saamansa muis­tu­tuk­sen jälkeenkin;
 • toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti;
 • menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä;
 • ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai
 • toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita tai toimii vastoin Suomen Triathlonliiton ja / tai valtakunnallisen urheilun kattojärjestön kulloinkin voimassa olevia sääntöjä tai toimintaohjeita.

Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevan Suomen Antidopingtoimikunta ADT Ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstä ja Kansainvälisen Triathlonliiton antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa säännöstöissä.

7. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta johtaa yhdistyksen hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuu­luu puheenjohtaja ja kolmesta (3) kuuteen (6) muuta jäsentä. Jäsenet valitaan yhdistyksen syys­ko­kouk­ses­sa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet hallituksen muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. En­simmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkeaa arvan perusteella.

Jos puheenjohtaja tai jäsen eroaa keskellä hallituksen toimikautta, valitaan lähinnä seuraavassa yhdistyksen var­sinaisessa kokouksessa uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen li­säk­seen vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten e­nem­mis­töl­lä, jolloin äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee vaaleja lukuun ottamatta. Vaaleissa rat­kai­see arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 • toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 • johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • vastata seuran taloudesta
 • ylläpitää jäsenluetteloa
 • tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • laatia seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • ottaa ja erottaa seuran toiminnanjohtaja
 • ottaa ja erottaa seuran muut mahdolliset toimihenkilöt ja sopia heidän eduistaan
 • päättää ohjatun toiminnan harjoitusmaksuista

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai sihteeri yksin tai kak­si hallituksen jäsentä yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

9. Tilit ja toiminnan tarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevät­ko­ko­usta.

Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen ke­vätkokousta.

Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien toimikausi on valintaa seuraava kalenterivuosi.

10. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava kullekin jäsenelle sähköpostilla tä­män ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai se on julkaistava seuran Internet-sivuilla. Kokouskutsu on lä­hetettävä tai julkaistava viimeistään 15 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukset pidetään hallituksen määräämässä paikassa yhdistyksen kotikunnassa. Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä teknistä apuyhteyttä käyttäen.

11. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen varsinaisista kokouksista kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä.

Syyskokous pidetään viimeistään marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen ää­nioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on kutsuttava koolle kolmen (3) viikon kuluessa pyynnön esittämisestä, kuten yhdistyksen varsinainen kokous. Jo­kaisella jäsenmaksun maksaneella täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on kokouksessa yksi ääni. Val­ta­kir­jan käyttö kokouksissa ja sen äänestyksissä on mahdollista.

Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

12. Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat

 • Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • hallituksen laatima vuosikertomus ja edellisen vuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lau­sun­to
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Asioista, jotka yhdistyksen jäsenet haluavat seuran kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

 • Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat:

 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
 • päätetään jäsenmaksujen suuruuksista
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan

Asioista, jotka yhdistyksen jäsenet haluavat seuran kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

13. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä an­ne­tuis­ta äänistä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, jotka on kut­sut­ta­va koolle kuten yhdistyksen varsinainen kokous.

14. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat purkamiskokouksen päättämään yhdistyksen pää­määriä edistävään tarkoitukseen.

15. Yhdistyslaki

Näissä säännöissä määrätyn lisäksi noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

 

Lähes 40 treeniä viikossa kuukausimaksulla 
 

 

 

Monipuolista ryhmävalmennusta
 

 

 

Aloita triathlon parhaassa seurassa
 

 

Jaa tämä: