Helsinki Triathlon ry:n tietosuojaseloste ja evästeet

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite www.heltri.fi. Myös osoite www.estri.fi on käytössä.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 7.2.2018

1. Rekisterinpitäjä

Helsinki Triathlon ry
Y-tunnus 14525270
Jauhokuja 3
00920 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

toiminnanjohtaja
Helsinki Triathlon ry
Y-tunnus 14525270
tj@heltri.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri , jota ulkopuolinen ASP-palveluntarjoaja ylläpitää.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)</h3>

Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Helsinki Triathlon ry:n oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen.
Rekisterin tarkoitus on:

 • ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
 • jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta, jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet
 • harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen
 • toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi
 • asiakassuhteiden hoitaminen, tietojen välittäminen lajiliittoon,
 • markkinointitarkoitukset sekä
 • muihin verkkopalveluihin liittyvät tarkoitukset

Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden (esim. ohjaaja, valmentaja, hallituksen jäsen) osalta Helsinki Triathlon ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön.
Henkilötietojen käsittely perustuu yhteistyökumppaneiden osalta sopimukseen tai Helsinki Triathlon ry:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi) ja henkilötietojen käyttötarkoitus on Helsinki Triathlon ry:n yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyösuhteen hoitaminen, kehittäminen ja tilastointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:

 • Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikk
 • Syntymäaika, osoitetiedot, kansalaisuus
 • Alaikäisen jäsenen osalta
  • Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen, harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen
  • Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin liittyvät tiedot
 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Valokuva
 • Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuk-siin
 • Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot
 • Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja toimihenkilöistä:
  • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Laskuihin liittyvät tiedot
  • Valokuva
 • Tiedot osallistumisesta harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin
 • Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:
  • nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka jäsen itse ilmoittaa ilmoittautuessaan. Jäsen on velvolli-nen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Helsinki Triathlon ry:lle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan ta-lousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Taikala Oy, myClub-palvelu) sähköistä jäsen-palvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.
Yritysten ja yhteisöjen päättäjien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen laskutuksen, sponsoroinnin tai yhteistyön kannalta. Muutoin henkilötietoja päivitetään.
myClub-palvelun (www.myclub.fi) tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen. myClub-palvelun sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tallennetut tiedot varmennettu 2 kertaisella tietokantavarmennuksella, joka on vahvasti salattu.
myClub-palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on vahvasti salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on SSL-suojattu.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suo-ramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekiste-röidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaa-vaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Analytiikka

Instagram Feed WD

Instagram-syöte sivuilla muodostuu Instagramin rajapinnan kautta. Intagram kerää evästeitä, näistä evästeistä kerrotaan tarkemmin Instagramin omilla sivuilla

Jaa tämä: